ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ปรับการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วไปในหลายพื้นที่ ทางกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคเอดส์ ได้มีนโยบายให้ลดความแออัดการรอรับยา ทางคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงมีมาตราการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 โดยให้ผู้รับบริการสามารถซื้อยาตามใบสั่งแพทย์จากคลีนิคนิรนาม ผ่านทางระบบออนไลน์ได้คราวละ 6 เดือน ซึ่งทางคลีนิคนิรนามจะจัดส่งยาให้โดยใช้บริการของ service delivery ส่วนการให้บริการตรวจอื่นๆ จะงดการให้บริการฉีดวัคซีนรายใหม่, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก และตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รับเฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า โทร.0836122623 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2 2516711-5 ในวันเวลาราชการ

Similar Posts