ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทันเอชไอวี

HIV ป้องกันได้ ง่ายกว่า รักษา

PrEP (เพร็พ) หรือ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-Exposure prophylaxis) เป็นยาต้านไวรัสในรูปแบบรับประทาน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อเอชไอวี ทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการทานยาเพร็พ อย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีสูง ปริมาณยาก็จะเพียงพอที่จะยับยั้งไวรัส ไม่ให้แตกตัวและแพร่ กระจายในร่างกาย โดยมีหลักฐานการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ พบว่า การทานยาเพร็พอย่างถูกต้องสม่ำเสมอและถูกวิธีตามคำแนะนำ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ เกือบ100 %

Similar Posts