ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อยา 5 รายการ

ตามประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องซื้อยา จำนวน 5 รายการ ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 และเปิดซองเสนอราคาประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นั้น

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายแล้ว ตกลงรับราคา จากบริษัท แอตแลนต้า เมดิคแคร์ จำกัด มีรายการดังนี้

1. ยา ABACAVIR 600 MG + LAMIVUDINE 300 MG เป็นเงิน 992,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. ยา DOLUTEGRAVIR 50 MG เป็นเงิน 2,029,500.00 บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

และตกลงรับราคา จากบริษัท แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีรายการดังต่อไปนี้

1. ยา EMTRICITABINE 200 MG + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG เป็นเงิน 5,857,500.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน
2. ยา DOLUTEGRAVIR 50 MG + LAMIVUDINE 300 MG + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG จำนวน 30,000 ขวด
3. ยา TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG + EMTRICITABINE 200 MG + EFAVIRENZ 600 MG จำนวน 18,000 ขวด

Similar Posts