ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย

เชื้อเอชไอวีในทารกส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้รับยาต้านไวรัส หรือแม้กระทั่งการไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์ในขณะทำคลอด อีกทั้งเด็กสามารถติดเชื้อผ่านทางน้ำนมแม่ได้ ดังนั้นแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในขณะตั้งครรภ์หรือแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีหลังคลอดและอยู่ในระยะการให้นมบุตร จึงควรให้เด็กรับประทานนมผงทดแทนนมแม่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกอีกหนึ่งช่องทาง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้ง กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย” สำหรับใช้ในการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กที่แม่ติดเชื้อเอชไอวี โดยในปี 2556-2564 มีเด็กแรกเกิด 0-3 ขวบ ได้รับนมผงจากกองทุนนมฯ จำนวน 189 ราย ประมาณ 13,488 กระป๋อง รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท 

ปัจจุบันศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยได้นำนมผงไปช่วยเหลือเด็กที่แม่ติดเชื้อเอชไอวีในองค์กรต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล มูลนิธิลิตเติ้ลเบิร์ด สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ (ร้อยเอ็ด) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ (HIV-NAT) มูลนิธิหน่วยวิจัยเซิร์ช องค์กรภาครัฐและเอกชน

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย” ได้ที่ https://www.donationhub.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 6716 (วันและเวลาราชการ)

Similar Posts